Regulamin - Piekniejsze.pl

Regulamin

§ 1
[INFORMACJE OGÓLNE]

 1. Spółka pod firmą NoweMedium sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu Al. Armii Krajowej 10A / 1, 50-541 Wrocław, z kapitałem zakładowym 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), wpisana do KRS pod numerem 0000851389, posiadająca numer NIP: 899-288-28-16 oraz numer REGON: 386590985 jest wyłącznym operatorem portalu pod nazwą piekniejsze.pl i udostępnia go Użytkownikom.
 2. Celem piekniejsze.pl jest propagowanie idei oddolnego dziennikarstwa obywatelskiego i umożliwienia Użytkownikom sieci Internet, zainteresowanym działalnością dziennikarską lub blogerską, korzystania z platformy hostingowej, w szczególności poprzez zakładanie i prowadzenie w domenie piekniejsze.pl Kont Użytkowników i umieszczanie za ich pośrednictwem Zdjęć ich autorstwa, Artykułów, Felietonów lub Poradników oraz wpisywanie Komentarzy, na warunkach określonych w poniższym Regulaminie.
 3. NoweMedium sp. z o. o. świadczy usługi drogą elektroniczną, a jej działalność w tym zakresie jest regulowana w szczególności przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 15.07.2016 r., poz. 1030 ze zm.).
 4. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania i funkcjonowania piekniejsze.pl, z uwzględnieniem praw i obowiązków Użytkowników, a także NoweMedium sp. z o. o. jako wyłącznego operatora portalu piekniejsze.pl.

§ 2
[DEFINICJE]

 1. piekniejsze.pl – Portal internetowy oferujący możliwość umieszczania Artykułów, Zdjęć i wpisywania Komentarzy w domenie piekniejsze.pl lub każdej innej domenie, których wyłącznym operatorem jest NoweMedium sp. z o. o., zgodnie z niniejszym Regulaminem (dalej także „Portal”),
 2. NoweMedium sp. z o. o. – spółka wskazana w § 1 ust. 1 Regulaminu,
 3. Administrator – NoweMedium sp. z o. o., będąca wyłącznym operatorem Portalu piekniejsze.pl.
 4. Artykuł – pojedynczy utwór Użytkownika opublikowany za pośrednictwem Konta Użytkownika, obejmujący w szczególności, choć nie wyłącznie, zamieszczone przez niego Artykuły prasowe, Zdjęcia, Felietony i Poradniki.
 5. Komentarz – wpis pod Artykułem dokonany przez Użytkownika.
 6. Użytkownik – status Użytkownika piekniejsze.pl uzyskuje każda korzystająca z niego osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne. Korzystając z Portalu dana osoba oświadcza, iż zapoznała się w całości z tekstem Regulaminu oraz akceptuje w całości i bezwarunkowo wszystkie postanowienia. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Portalu.
 7. Status użytkownika – Status Użytkownika jest bezpłatny bez względu na to, czy Użytkownik dokonał rejestracji na Portalu, poprzez założenie konta użytkownika, czy też jest użytkownikiem niezarejestrowanym.
 8. Konto Użytkownika – konto umożliwiające umieszczenie Artykułów, Zdjęć i wpisywanie Komentarzy przez danego Użytkownika, będącego właścicielem Konta lub otrzymywanie Newslettera.
 9. Formularz rejestracyjny – formularz umożliwiający zarejestrowanie Konta Użytkownika w piekniejsze.pl.
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Portalu piekniejsze.pl

§ 3
[REJESTRACJA KONTA/DANE OSOBOWE]

 1. piekniejsze.pl jest dostępne dla każdego użytkownika sieci Internet. Dla prawidłowego korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu.
 2. Zamieszanie Artykułów, Zdjęć lub wpisywanie Komentarzy w piekniejsze.pl jest możliwe wyłącznie po założeniu Konta Użytkownika. Użytkownicy niedokonujący rejestracji posiadają jednak prawo do przeglądania wszystkich treści zamieszczonych w piekniejsze.pl.
 3. Rejestracja w piekniejsze.pl jest bezpłatna i jednoznaczna z zaakceptowaniem Regulaminu.
 4. Podczas rejestracji Konta Użytkownika należy podać dane niezbędne do stworzenia Konta Użytkownika, zgodnie z wymogami zawartymi w Formularzu Rejestracyjnym. Podanie danych uzupełniających o Użytkowniku, a także udostępnienie wizerunku Użytkownika w procesie zakładania Konta Użytkownika jest nieobowiązkowe.
 5. Użytkownik, dodając dane w profilu, gwarantuje, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę Konta Użytkownika.
 6. Osoby, które w Formularzu Rejestracyjnym podały swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych w celu realizacji usług piekniejsze.pl przez administratora danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie danych osobowych (Ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997, ze zmianami). Administratorem danych osobowych jest NoweMedium sp. z o. o.
 7. Dane osobowe przekazane przez użytkowników przetwarzane są celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczna w ramach Portalu. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe użytkowników w prawnie usprawiedliwionym celu Usługodawcy, a także za uprzednią zgodą Użytkownika może wykorzystywać jego dane osobowe w celach marketingowych. Ponadto odrębna zgoda Użytkowników niezbędna jest także w celu przesyłania przez Usługodawcę informacji handlowej, w tym także Newsletterów, dotyczącej produktów i usług Usługodawcy oraz jej partnerów. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wszelkie zgody wyrażone przez Użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz zgoda dotycząca przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane. Użytkownik ma możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub w celu ich usunięcia.
 8. Użytkownik może w każdej chwili zażądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu powinien skierować swoje żądanie na adres administratora danych osobowych prywatnosc@nowemedium.pl.
 9. Administrator dołoży wszelkich starań, by dane podane podczas rejestracji były zabezpieczone zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do niej.

§ 4
[REZYGNACJA Z USŁUG PORTALU piekniejsze.pl]

 1. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w szczególności poprzez żądanie wyrejestrowania się z Portalu lub zaprzestanie korzystania z usług Portalu. Użytkownik ma prawo zaprzestania korzystania z usług Portalu piekniejsze.pl połączonego z całkowitym usunięciem Konta Użytkownika. Wymaga to wysłania przez dedykowaną temu skrzynkę poczty elektronicznej oświadczenia o chęci usunięcia konta.
 2. Rezygnacja przez Użytkownika z dalszego korzystania z usług piekniejsze.pl i likwidacja Konta Użytkownika nie pozbawia Administratora uprawnień wynikających z licencji, o której mowa w § 6 ust. 6 Regulaminu. W szczególności Użytkownik nie ma prawa domagać się od Administratora usunięcia z Platformy Hostingowej jakichkolwiek treści zamieszczonych przez Użytkownika na Platformie, co do których udzielił powyższej licencji, niestanowiących danych osobowych Użytkownika. Jednakże Administrator ma obowiązek, na żądanie Użytkownika, usunąć z Platformy wszelkie dane umożliwiające identyfikację Użytkownika jako autora Artykułu. Z chwilą otrzymania na dedykowaną temu skrzynkę poczty elektronicznej oświadczenia o rezygnacji, Administrator ma prawo zlikwidować Artykuły Użytkownika wraz z Komentarzami do nich, a także Komentarze wpisane przez tego Użytkownika.

§ 5
[PRZESTRZEGANIE PRAWA I REGULAMINU piekniejsze.pl]

 1. Użytkownik oświadcza, że zakładając Konto Użytkownika zapoznał się z Regulaminem działania Portalu piekniejsze.pl, zaakceptował go i będzie przestrzegał.
 2. Użytkownik oświadcza, że ma świadomość ponoszenia osobistej, pełnej i nieograniczonej odpowiedzialności prawnej za wszelkie treści umieszczone za pośrednictwem swojego Konta, w Artykułach lub Komentarzach.
 3. Zabrania się udostępniania danych dostępowych do Konta Użytkownika osobom trzecim. W przypadku naruszenia przez Użytkownika powyższego zakazu albo braku należytego nadzoru nad danymi dostępowymi do Konta Użytkownika, Użytkownik ponosi konsekwencje przewidziane Regulaminem za działania osób trzecich niezgodne z tym Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa jak za działania własne.
 4. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w szczególności przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać wyłącznie treści, do których ma tytuł prawny (w szczególności majątkowe prawa autorskie obejmujące prawo do publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet), treści te są wolne od wad prawnych, a publikacja i rozpowszechnianie tych treści nie narusza prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich. Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, że publikowanie lub rozpowszechnianie treści kopiowanych, kompilowanych, zamieszczanie streszczeń, skrótów etc. wymaga respektowania osobistych praw autorskich twórców i może go narazić na odpowiedzialność cywilną statuowaną przez odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego lub Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 16.05.2016, poz. 666, ze zm.).
 6. Zamieszczenie określonych treści jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, iż jest on uprawniony do ich zamieszczania oraz że służą mu w tym zakresie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie. Użytkownik oświadcza również, że osoby, których wizerunek umieścił na Portalu, udzieliły mu na to zezwolenia w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Poza przypadkami określonymi w niniejszym Regulaminie, Administrator ma prawo usunąć treść Artykułu lub Komentarza, a także zablokować (czasowo lub definitywnie) lub usunąć Konto Użytkownika we wszystkich przypadkach przewidzianych obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
 8. Niezależnie od pozostałych zapisów Regulaminu lub zakazów określonych w obowiązujących przepisach prawa, niedozwolone jest:
  • promowanie przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu innych stron Internetowych oraz publikowanie jakichkolwiek form reklamowych, poza sytuacjami określonymi w § 6 Regulaminu,
  • wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów, za wyjątkiem stałych elementów identyfikujących jak np. podpis, awatar itp.,
  • publikowanie treści, które nie przekazują informacji, niezgodnych z tematem i nie będących wartościowymi z merytorycznego punktu widzenia np. sztucznie generujące ruch, służące pozycjonowaniu w wyszukiwarkach itp.,
  • zamieszczanie danych kontaktowych (poza polami do tego przeznaczonymi), takich jak numer Skype, adres e-mailowy, nr telefonu, itp. oraz innych informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać sposób bezpośredniej komunikacji z Użytkownikiem,
  • używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, umieszczanie treści obraźliwych wobec innych osób,
  • umieszczania materiałów erotycznych lub treści pornograficznych w jakiejkolwiek formie,
  • umieszczanie treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej lub nacechowanych taką nienawiścią,
  • umieszczanie treści propagujących alkohol, tytoń lub środki odurzające,
  • umieszczania materiałów, informacji, odnośników oraz sum kontrolnych do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich,
  • podejmowanie jakichkolwiek innych działań naruszających zasady współżycia społecznego, w szczególności zasady w zakresie publikowania treści w Internecie (w szczególności spamowanie, floodowanie, trollowanie etc.).

§ 6
[ZASADY PUBLIKOWANIA TREŚCI NA piekniejsze.pl]

 1. Artykuły umieszczane na Portalu mogą być przyporządkowywane do Działów Tematycznych.
 2. Przyporządkowania Artykułu do danego Działu Tematycznego dokonuje Użytkownik umieszczający Artykuł na Portalu, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Wszystkie Artykuły umieszczane na portalu muszą zostać zaakceptowane przez Redakcję.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do edytowania, modyfikowania, przenoszenia do dowolnego Działu Tematycznego lub usuwania Artykułów publikowanych przez Użytkowników, w przypadku:
  1. gdy chce wzbogacić Artykuł o Zdjęcie lub odnośniki internetowe,
  2. gdy Artykuł zawiera niedozwolone znaki, treść pisana jest dużymi literami lub wpływa na estetyczny wymiar Portalu,
  3. gdy Artykuł wymaga edycji z uwzględnieniem zasad interpunkcji, ortografii lub stylistyki,
  4. gdy treść Artykułu nie wykazuje jakiegokolwiek związku z tematem,
  5. gdy Artykuł został umieszczony w nieodpowiednim Dziale Tematycznym.
 1. Administrator ma prawo odmówić publikacji albo bezzwłocznie usunąć lub zablokować (całkowicie lub czasowo) Artykuły lub/i Komentarze danego Użytkownika, a także całe Konto Użytkownika lub zablokować Użytkownikowi możliwość publikowania treści na piekniejsze.pl, w reakcji na:
  • naruszenie przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawnych lub postanowień Regulaminu, w szczególności poprzez publikację treści naruszających nakazy lub zakazy określone w § 4 lub § 7 Regulaminu, a także w reakcji na zachowania Użytkownika niezgodne z zasadami współżycia społecznego,
  • działanie na szkodę Administratora lub piekniejsze.pl, w szczególności poprzez narażanie ich dobrego imienia na szwank.
 1. Decyzje Administratora podejmowane wobec działań Użytkowników na podstawie postanowień Regulaminu, w szczególności niniejszego § 5, są ostateczne. Niezastosowanie się do tych decyzji, w szczególności polegające na ponownym uporczywym publikowaniu treści obarczonych wadami lub naruszeniami, które uprzednio były już podstawą skorzystania przez Administratora z prawa do ich edycji, modyfikacji lub usunięcia, może wiązać się z sankcją przewidzianą w ustępie poprzedzającym, do całkowitej blokady Konta Użytkownika włącznie.

§ 7
[REKLAMY I LICENCJE]

 1. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez piekniejsze.pl swoich Artykułów, Zdjęć, Komentarzy oraz wszelkich innych treści publikowanych na piekniejsze.pl lub ich fragmentów, wraz z opublikowanym na piekniejsze.pl wizerunkiem Użytkownika, dla celów promocyjnych i marketingowych piekniejsze.pl, a także na ich wykorzystanie dla celów komercyjnych, w tym poprzez dołączanie do nich reklam na stronach piekniejsze.pl.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail informacji handlowych od operatora NoweMedium sp. z o. o. dotyczących działania Portalu. Zgoda jest dobrowolna, jednakże jej nieudzielenie uniemożliwia NoweMedium sp. z o. o. świadczenie usług Portalu na rzecz danego Użytkownika.
 3. NoweMedium sp. z o. o. jest wyłączonym Administratorem powierzchni reklamowych serwisie piekniejsze.pl. Użytkownik nie może bez uzyskania uprzedniej zgody Administratora umieszczać reklam w serwisie piekniejsze.pl.
 4. Użytkownik nie może bez porozumienia i uzyskania uprzedniej zgody Administratora założyć bloga o charakterze komercyjnym, reklamującego produkty, usługi lub inne serwisy internetowe.
 5. Użytkownik nie może bez porozumienia z Administratorem umieszczać Komentarzy komercyjnych reklamujących produkty, usługi lub inne serwisy internetowe.
 6. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu Użytkownik udziela NoweMedium sp. z o. o. nieodpłatnie, nieograniczonej terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania ze swoich Artykułów lub Komentarzy – w całości lub we fragmentach – oraz wszelkich innych treści publikowanych na piekniejsze.pl lub ich fragmentów na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),
  • zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),
  • wprowadzanie do obrotu,
  • wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
  • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń,
  • publiczne wykonanie,
  • publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),
  • wystawianie,
  • wyświetlanie.
 7. Licencja, o której mowa w ustępie poprzedzającym, udzielona zostaje na czas nieoznaczony i nie podlega wypowiedzeniu na podstawie art. 68 § 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 16.05.2016, poz. 666, ze zm.). Użytkownik, akceptując Regulamin, wyraża jednocześnie świadomość, iż udzielenie Mediana S.A. licencji na powyższych zasadach jest niezbędne do prawidłowego, ciągłego i niezakłóconego funkcjonowania Portalu piekniejsze.pl

§ 8
[KORZYSTANIE Z CZYTNIKA RSS]

 1. NoweMedium sp. z o. o. udostępnia Użytkownikowi narzędzie internetowe Czytnik RSS, służący do przeglądania zasobów internetowych za pośrednictwem kanałów RSS widocznych na stronach piekniejsze.pl.
 2. Skorzystanie z Czytnika RSS jest możliwe po uruchomieniu przez Użytkownika funkcji “Subskrybuj” w sekcji “Przegląd serwisów internetowych” i wybranie odpowiednich kanałów RSS.
 3. Zakończenie korzystania z Czytnika RSS odbywa się poprzez zmianę ustawień Użytkownika po uruchomieniu funkcji “Subskrybuj”.
 4. NoweMedium sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za treść dostarczaną przez wydawców poprzez kanały RSS.
 5. NoweMedium sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Czytnika RSS przez Użytkowników w sposób niezgodny z Regulaminem.

§ 9
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. NoweMedium sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, o czym osoby korzystające z serwisu zostaną poinformowane na odpowiedniej stronie w domenie piekniejsze.pl.
 2. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmian w Regulaminie, może skorzystać z prawa do likwidacji Konta Użytkownika.
 3. NoweMedium sp. z o. o. ma prawo do dokonywania przerw w działaniu Portalu.
 4. NoweMedium sp. z o. o. dołoży wszelkich starań, aby piekniejsze.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za:
  • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Portalu;
  • problemy w funkcjonowaniu Portalu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator, przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec;
  • niezgodne z postanowieniami Regulaminu korzystanie z Portalu przez Użytkowników;
  • skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie informacji udostępnionych przez Użytkowników;
  • przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Administratora;
  • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu informatycznego lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora.
 1. NoweMedium sp. z o. o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na piekniejsze.pl.
 2. NoweMedium sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami NoweMedium sp. z o. o.
 3. NoweMedium sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na piekniejsze.pl informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu piekniejsze.pl, Użytkownik ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej. W tym celu musi wysłać reklamację na adres: prywatnosc@nowemedium.pl lub pocztą tradycyjną na adres NoweMedium sp. z o. o., Al. Armii Krajowej 10A / 1, 50-541 Wrocław, w terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji (tytuł “Reklamacja”). NoweMedium sp. z o. o. ma 14 dni na odpowiedź, która zostanie przesłana mailem na adres email Użytkownika podany w Formularzu Rejestracyjnym.
 5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na odpowiedniej stronie serwisu internetowego będącego częścią Portalu.